• Banner-KT.jpg
  • bannerBM.jpg
  • berubah.jpg
  • Hari-Malaysia.jpg
  • Merdeka60.jpg
  • NEW-STUDENT-2017.jpg

PEKELILING KEWANGAN

 

PEKELILING KEWANGAN

Tahun 2017    
PK Bil. 1/2017 - Peraturan Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas (AP58)
PK Bil. 2/2017 - Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 3/2017 - Skim Pinjaman Komputer dan Telefon Pintar Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 4/2017 - Mengguna Pakai 1PP WP7.4 Pelantikan Pengerusi Lembaga Pengarah Badan Berkanun Persekutuan Sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah Dalam Anak Syarikat Bagi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 5/2017 - Penetapan Kadar Penyewaan Ruang Dan Peralatan Komputer Di Perpustakaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 6/2017 - Penetapan Kadar Penyewaan Peralatan Dan Kemudahan Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka
     
Tahun 2016    
PK Bil. 1/2016 - Perolehan - Perolehan Yang Dikecualikan Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan
PK Bil. 2/2016 - Garis Panduan Perolehan Bekalan, Perkhidmatan & Kerja Melalui Rundingan Terus, UTeM
PK Bil. 3/2016 - Kadar Penyewaan Ruang Dan Peralatan Komputer bagi Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi (PPPK), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).
PK Bil. 4/2016 - Mengguna pakai 1PP PB 3.3 Berkaitan Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan 
PK Bil. 5/2016 - Garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan Untuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 6/2016 - Peraturan Mengenai Keraian Rasmi dan Kadar Penyediaan Makanan dan Minuman Universiti
PK Bil. 7/2016 - Garis Panduan Pelaburan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 8/2016 - Peraturan Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi Pegawai Universiti
PK Bil. 9/2016 - Peraturan Skim Khidmat Pelajar
PK Bil. 10/2016 - Kadar Penyewaan Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
     
Tahun 2015    
PK Bil. 1/2015 - Garis Panduan Mengenai Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat/Pemilik Perniagaan/ Firma Perunding Yang Berdaftar
PK Bil. 2/2015 - Polisi Penjanaan Pendapatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 3/2015 - Penambahbaikan Garis Panduan Perundingan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 4/2015 - Penetapan Kadar Penyewaan Ruang  Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 5/2015 - Peraturan Pembayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP59)
PK Bil. 6/2015 - Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Di UTeM
     
Tahun 2014    
PK Bil. 1/2014 - Pengurusan Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 2/2014 - Cadangan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengurangkan Perbelanjaan Awam
PK Bil. 3/2014 - Polisi & Prosedur Pengurusan Tunai Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 4/2014 - Garis Panduan Penjanaan Pendapatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 5/2014 - Prosedur Operasi Standard Perolehan Secara Sebut Harga Di Bawah RM50,000.00
PK Bil. 6/2014 - Garis Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang & Kemudahan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 7/2014 - Prosedur Operasi Standard Perolehan Secara Sebut Harga & Tender Bagi Perolehan Bekalan & Perkhidmatan Di Universiti Teknikal Malaysia  (UTeM)
     
Tahun 2013    
PK Bil. 1/2013 - Garis Panduan Tadbir Urus Anak Syarikat Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 2/2013 - Penubuhan Tabung Endowmen / Wakaf UTeM dan Tabung Sumbangan UTeM
PK Bil. 3/2013 - Garis Panduan Pembantu Penyelidikan
PK Bil. 4/2013 - Garis Panduan Tuntutan Perjalanan
     
Tahun 2012    
PK Bil. 1/2012 - Kemudahan Bayaran Berperingkat Kepada Kontraktor Bekalan Dan Perkhidmatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 2/2012 - Peraturan Pembayaran Enumerator Dan Khidmat Perunding Penyelidikan
PK Bil. 3/2012 - Tatacara Pengurusan Aset Hidup (Tumbuhan), UTeM
PK Bil. 4/2012 - Tatacara Pengurusan Stor, UTeM
PK Bil. 5/2012 - Peraturan Mengenai Kemudahan Kad Nama
PK Bil. 6/2012 - Garis Panduan Penyewaan Mesin Fotokopi
PK Bil. 7/2012 - Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 8/2012 - Skim Pinjaman Komputer Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 9/2012 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Berkenaan Kaedah Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Elektronik
PK Bil. 10/2012 - Tatacara Pengurusan Akaun Amanah Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
PK Bil. 11/2012 - Buku Peraturan Kewangan Perakaunan Universiti
     
Tahun 2011    
PK Bil. 1/2011 - Peraturan Pembayaran Badan Profesional
PK Bil. 2/2011 - Tatacara Penerimaan Hadiah/Derma di Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 3/2011 - Peraturan Pembayaran Gaji Pembantu Penyelidik Sambilan, Elaun Pembantu Penyelidik Biasiswazah dan Elaun Pembantu Penyelidik Pelajar
PK Bil. 4/2011 - Peraturan Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bagi Pegawai Universiti
PK Bil. 5/2011 - Peraturan Mengenai Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit Universiti
PK Bil. 6/2011 - Peraturan Perbelanjaan Untuk Meraikan Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Bersara
PK Bil. 7/2011 - Peraturan Perbelanjaan Sambutan Hari Inovasi
PK Bil. 8/2011 - Peraturan dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam
PK Bil. 9/2011 - Peraturan Penyertaan Anak-Anak Syarikat Badan Berkanun, Koperasi-Koperasi, Tabung Kakitangan Kerajaan dan Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan Dalam Perolehan Universiti
PK Bil. 10/2011 - Syarat Dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia
PK Bil. 11/2011 - Peraturan Pembayaran Pelajar
     
Tahun 2010    
PK Bil. 1/2010 - Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih UTeM
PK Bil. 2/2010 - Tatacara Pengurusan Terimaan Di Peringkat Pusat Tanggungjawab UTeM
PK Bil. 3/2010 - Tatacara Pengurusan Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai
PK Bil. 4/2010 - Tatacara Pengurusan Panjar Wang Runcit (Pekeliling ini adalah dipinda melalui SPB Bil.4/2012)
     
Tahun 2009    
PK Bil. 1/2009 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2008 - Pelaksanaan Mekanisma Penggenapan Dalam Menangani Isu Berkaitan Penggunaan Duit Syiling 1 Sen
PK Bil. 2/2009 - Tatacara Pengurusan dan Hapus Kira Wang Awam UTeM
PK Bil. 3/2009 - Bayaran Elaun dan Kemudahan Kepada Ahli Sektor Swasta Yang Menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Yang Ditubuhkan
PK Bil. 4/2009 - Skim Ex-Gratia Bencana Kerja
PK Bil. 5/2009 - Tatacara Perolehan Kerja Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 6/2009 - Larangan Bayaran Kepada Syarikat Yang Menggunakan Akaun Individu
PK Bil. 7/2009 - Penentuan Kadar Kelayakan Individu Bagi Pengendalian Pakej Kursus dan Bertugas Rasmi
     
Tahun 2008    
PK Bil. 1/2008 - Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2008 Mengenai Garis Panduan bagi Perbelanjaan Secara Berhemat dan Bil. 3/2008 Mengenai Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam
PK Bil. 2/2008 - Tatacara Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus (Pekeliling ini membatalkan PB 6/2002)
PK Bil. 3/2008 - Tatacara Pengurusan Aset UTeM
   
Tahun 2007    
PK Bil. 1/2007 - Penetapan Baru Bagi Kadar-Kadar Dan Syarat-Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus 
PK Bil. 1/2007 - Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan UTeM (Pekeliling ini Membatalkan PB 1/2002)
PK Bil. 2/2007 - Penetapan Kadar Bayaran Penceramah Bagi Penceramah Sambilan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PK Bil. 2/2007 - Pindaan Arahan Perbendaharaan 103 (a) Bagi Pembayaran Dalam Hari
PK Bil. 3/2007 - Pembayaran Secara Credit Online
     
Tahun 2006    
PK Bil. 1/2006 - Permohonan Pengeluaran Bil Tuntutan
PK Bil. 2/2006 - Tatacara Pengurusan Pajar Wang Runcit
     
Tahun 2005    
PK Bil. 1/2005 - Penetapan Kadar keraian Rasmi Pejabat bagi Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (Para 3.1.4 dan Para 3.2.4 dipinda oleh SPB 1/2007)
     
Tahun 2003    
PK Bil. 1/2003 - Peraturan Pembayaran Pelajar (Pekeliling ini membatalkan PB 2/2001)
PK Bil. 2/2003 - Peraturan-Peraturan Tambahan Tuntutan Elaun Lebih Masa
PK Bil. 3/2003 - Penetapan Baru Bagi Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Pekeliling ini membatalkan PB 8/2002) (Para 3.0 dipinda melalui Surat Pekeliling Bendahari 1/2011)
     
Tahun 2002    
PK Bil. 1/2002 - Tatacara Perolehan KUTKM (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB Bil. 1/2007)
PK Bil. 2/2002 - Tatacara Pengurusan Harta Tetap, Inventori dan Stok KUTKM (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB 3/2008)
PK Bil. 3/2002 - Tatacara Pelupusan Harta Tetap, Inventori dan Stok KUTKM (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB 3/2008)
PK Bil. 4/2002 - Tatacara Menguruskan Kehilangan Harta di KUTKM (Pekeliling ini dibatalkan oleh PB 3/2008)
PK Bil. 5/2002 - Tatacra Penerimaan Hadiah - Derma di KUTKM (Para 2.6.2 dibatalkan oleh PB 3/2008)
PK Bil. 6/2002 - Tatacara Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus
PK Bil. 7/2002 - Panduan Lawatan Keluar Negara Kerana Perolehan Kerajaan
PK Bil. 8/2002 - Kadar-Kadar dan Syarat-Syarat Tuntutan Elaun (Dipinda oleh PB 3/2003 dan PB 1/2007)
PK Bil. 9/2002 - Penentuan Kos Seminar
     
Tahun 2001    
PK Bil. 2/2001 - Peraturan Pembayaran Pelajar KUTKM (Dipinda)
PK Bil. 3/2001 - Panduan Pengambilan Barang-Barang dari Stor Pusat Pejabat Bendahari KUTKM
PK Bil. 4/2001 - Panduan tuntutan Elaun Lebih Masa
PK Bil. 5/2001 - Garis Panduan Permohonan Pembayaran
PK Bil. 6/2001 - Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
PK Bil. 7/2001 - Tatacara dan Peraturan Pengurusan Pendahuluan Kepada Staf KUTKM (Para 1.2.3 dipinda oleh SPB 3/2004)
PK Bil. 8/2001 - Skim Pinjaman Kenderaan KUTKM
PK Bil. 9/2001 - Skim Pinjaman Komputer KUTKM
PK Bil. 10/2001 - Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Profesional
PK Bil. 11/2001 - Skim Pelajar Bekerja
PK Bil. 12/2001 - Pemakaian Tatacara Pengendalian Wang Tunai, Wang Pos/Kiriman Wang dan Cek di Peringkat Bahagian/Fakulti

 

SURAT PEKELILING KEWANGAN

 

SURAT PEKELILING KEWANGAN

Tahun 2017    
SPK Bil. 1/2017 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2017
SPK Bil. 2/2017 - Perancangan Perolehan Tahunan Bagi Perolehan Yang Menggunakan Peruntukan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 3/2017 - Penubuhan Tabung Wakaf Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
SPK Bil. 4/2017 - Pindaan Had Kuasa Penerimaan Aset/Inventori Wakaf Dan Endowmen Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
SPK Bil. 5/2017 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2017
SPK Bil. 6/2017 - Perlanjutan Tempoh Pengurangan Jumlah Peratusan Bayaran Pengurusan Perunding Bagi Projek Perundingan Yang Kurang Dari RM50,000.00
SPK Bil. 7/2017 - Kadar Penyewaan Peralatan Perabut Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 8/2017 - Kadar Sewaan Asrama (Selain Yang Ada Dalam Struktur Yuran) Yang Digunapakai Untuk Penyewa Luar Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 9/2017 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 2017
Tahun 2016    
SPK Bil. 1/2016 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2016
SPK Bil. 2/2016 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2016
SPK Bil. 3/2016 - Pembelian Alat Tulis dan Bekalan Pejabat Di Peringkat Pusat Tanggungjawab Melalui Panel Pembekal Berdasarkan Konsep Just In Time serta Penstrukturan Semula Pengurusan Stor Pusat Pejabat Bendahari
SPK Bil. 4/2016 - Borang Penentuan Projek Perundingan High/Low Risk UTeM
SPK Bil. 5/2016 - Pengurangan Jumlah Peratusan Bayaran Pengurusan Projek Perundingan Bagi Projek Perundingan Yang Kurang dari 50K
SPK Bil. 6/2016 - Menerimapakai Pekeliling Kewangan Bilangan 3/2016 Bagi Kadar Penyewaan Ruang Dan Peralatan Komputer UTeM
SPK Bil. 7/2016 - Tafsiran "Pecah Kecil Perolehan Bekalan / Perkhidmatan Dan Kerja"
SPK Bil. 8/2016 - Pindaan Peraturan Tuntutan Perjalanan Mengenai Penghantaran Salinan Tol Tanpa Resit
SPK Bil. 9/2016 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2016
SPK Bil. 10/2016 - Membenarkan PTj Mendepositkan Wang Ke Bank
     
Tahun 2015    
SPK Bil. 1/2015 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer Dan Kenderaan Bagi Tahun 2015
SPK Bil. 2/2015 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2015
SPK Bil. 3/2015 - Borang Penyerahan Aset Tetap / Inventori Penyelidikan (BEN/URABP/001)
SPK Bil. 4/2015 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2015
SPK Bil. 5/2015 - Pindaan Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Dan Semakan Semula Garis Panduan Tuntutan Perjalanan
SPK Bil. 6/2015 - Pindaan Tatacara Pengurusan Pendahuluan Diri Dan Pendahuluan Pelbagai
SPK Bil. 7/2015 - Pindaan Peraturan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih UTeM
SPK Bil. 8/2015 - Pindaan Garis Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang & Kemudahan UTeM
SPK Bil. 9/2015 - Pindaan Peraturan Kad Korporat
SPK Bil. 10/2015 - Pindaan Kuasa Melulus Skim Pinjaman Kenderaan UTeM Kepada Bendahari UTeM
SPK Bil. 11/2015 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2015
SPK Bil. 12/2015 - Kenaan Cukai Barang & Perkhidmatan GST & Penggunaan Invois Cukai dalam Urusan Terimaan & Pembayaran di UTeM
SPK Bil. 13/2015 - Penilaian Prestasi Pembekal Melalui Modul Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB)
Tahun 2014    
SPK Bil. 1/2014 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2014
SPK Bil. 2/2014 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2014
SPK Bil. 3/2014 - Penggunaan Akta KWSP Mengenai Caruman
SPK Bil. 4/2014 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Bagi Tahun 2014
SPK Bil. 5/2014 - Pelantikan Syarikat Insurans Bagi Perlindungan Takaful Melalui Proses Perolehan 
SPK Bil. 6/2014 - Tatacara Perolehan Bagi Penganjuran Majlis / Acara Rasmi Universiti & Jamuan Rasmi Universiti
SPK Bil. 7/2014 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2015
SPK Bil. 8/2014 - Pindaan Peraturan Skim Pinjaman Kenderaan UTeM
SPK Bil. 9/2014 - Pindaan Peraturan Mengenai Pegawai Yang Layak Dibekalkan Kereta Rasmi Jawatan
SPK Bil. 10/2014 - Penggunaan Portal Bagi Permohonan Pendahuluan & Tuntutan Perjalanan
SPK Bil. 11/2014 - Cadangan Menggunapakai Pekeliling Perbendaharaan PB 3.2/2013 Berkaitan Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam (11 Langkah Penjimatan)
SPK Bil. 12/2014 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014
     
Tahun 2013    
SPK Bil. 1/2013 - Pelantikan Pegawai Penerima Aset
SPK Bil. 2/2013 - Pindaan Peraturan Skim Pinjaman Kenderaan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 3/2013 - Pendaftaran Aset Melalui Modul Sistem Maklumat Pengurusan Aset (SMPA)
SPK Bil. 4/2013 - Penggunaan Nombor Siri Tempatan Dalam Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB)
SPK Bil. 5/2013 - Pelaksanaan Kumpulanwang Amanah (KW08) Dalam Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu (SMKB)
SPK Bil. 6/2013 - Pindaan Pihak Berkuasa Melulus Bagi Perolehan Berkaitan Bekalan & Penghantaran Buku Cetakan & Terbitan Luar Negara di UTeM
SPK Bil. 7/2013 - Tatacara Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej di UTeM
SPK Bil. 8/2013 - Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2014
SPK Bil. 9/2013 - Cadangan Perbelanjaan Secara Berhemat Di UTeM dan Langkah-Langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam
SPK Bil. 10/2013 - Pindaan Vot 29000A (Bayaran Kepada Pekerja Sementara Dan Sambilan) Kepada Vot 29000B (Perkhidmatan Asas) Untuk Pembayaran Enumerator
SPK Bil. 11/2013 - Tatacara Perolehan Perkhidmatan Percetakan Dokumen Rasmi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
SPK Bil. 12/2013 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013
     
Tahun 2012    
SPK Bil. 1/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Labih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2012
SPK Bil. 2/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Bagi Tahun 2012
SPK Bil. 3/2012 - Cetakan Sendiri Penyata Pendapatan Bukan Penggajian
SPK Bil. 4/2012 - Pindaan Pekeliling Bendahari Bil.4/2010 Pindaan Tatacara Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR)
SPK Bil. 5/2012 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan 2012
SPK Bil. 6/2012 - Garis Panduan Pelaksanaan Kad Korporat Universiti
SPK Bil. 7/2012 - Pindaan Peraturan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih UTeM
SPK Bil. 8/2012 - Tatacara Perolehan Berkaitan "Information & Communication (ICT)" dan Rangkaian Internet di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
SPK Bil. 9/2012 - Tatacara Perolehan Berkaitan Bekalan & Penghantaran Buku Cetakan & Terbitan Luar Negara di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
SPK Bil. 10/2012 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012
SPK Bil. 11/2012 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2013
SPK Bil. 12/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2013
SPK Bil. 13/2012 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer & Kenderaan Bagi Tahun 2013
     
Tahun 2011    
SPK Bil. 1/2011 - Pindaan Pekeliling Bendahari Bilangan 3 Tahun 2003 Pindaan Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi
SPK Bil. 2/2011 - Penyata Pendapatan 2010 dan Penyata Pendapatan Bukan Gaji 2010
SPK Bil. 3/2011 - Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti
SPK Bil. 4/2011 - Pelantikan Wakil PTj Lain Sebagai Keahlian Dalam Jawatankuasa Penilaian Teknikal Di Semua Pusat Tanggungjawab (PTj) Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 5/2011 - Pengurusan Bil Tuntutan Melalui Modul Akaun Penghutang SMKB
SPK Bil. 6/2011 - Peraturan Viremen Vot 21000 (Perbelanjaan Perjalanan dan Sara /Hidup) dan Vot 29000 (Perkhidmatan Asas) Bagi Kumpulan Wang Penyelidikan Yang Melibatkan Geran Penyelidikan Jangka Pendek Universiti
SPK Bil. 7/2011 - Peraturan Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Serta Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
SPK Bil. 8/2011 - Pindaan Borang Membawa Keluar Aset (KEW.PA-6A)
SPK Bil. 9/2011 - Pindaan Pekeliling  Bendahari Bilangan 2/2009 - Tatacara Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam UTeM - Pindaan Kepada Perenggan 4.4.6
SPK Bil. 10/2011 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011
SPK Bil. 11/2011 - Cetakan Sendiri Penyata Pendapatan, Slip Gaji & Slip Elaun Lebih Masa
     
Tahun 2010    
SPK Bil. 1/2010 - Penyata Pendapatan 2009 Dan Penyata Pendapatan Bukan Gaji 2009
SPK Bil. 2/2010 - Garispanduan Perbelanjaan Berhemat Tahun 2010 UTeM
SPK Bil. 3/2010 - Pindaan Syarat Skim Pembiayaan Komputer
SPK Bil. 4/2010 - Pembayaran Elaun Lebih Masa Melalui Portal UTeM
SPK Bil. 5/2010 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2010
SPK Bil. 6/2010 - Perubahan Had Nilai Secara Sebut Harga dan Pindaan Keahlian Jawatankuasa Penilaian Teknikal di semua Pusat Tanggungjawab (PTj) UTeM
SPK Bil. 7/2010 - Panduan Cetakan Penyata Pendapatan, Slip Gaji dan Slip Elaun Lebih Masa Melalui Portal
SPK Bil. 9/2010 - Tarikh Akhir Penghantaran Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Bagi Tahun 2011
SPK Bil. 11/2010 - Penyediaan Cadangan Bajet Mengurusan Tahun 2012 dan 2013
     
Tahun 2009    
SPK Bil. 1/2009 - Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2009
SPK Bil. 2/2009 - Garis Panduan Penilaian Tender Dan Sebut Harga Dan Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Teknikal Di Semua Pusat Tanggungjawab Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 3/2009 - Pindaan Had Kelayakan Pinjaman/Pembiayaan Membeli Kereta
SPK Bil. 4/2009 - Pindaan Pekeliling Perbendaharaan Bil 9 Tahun 2008 - Langkah untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam
SPK Bil. 5/2009 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009
SPK Bil. 6/2009 - Tarikh Akhir Penghantaran Elaun Lebih Masa Bagi Pembayaran Gaji Tahun 2010
SPK Bil. 7/2009 - Caruman PERKESO Ke Atas Staf Sambilan, Sementara Dan Kontrak
SPK Bil. 8/2009 - Penggunaan Portal Pinjaman Komputer Dan Kenderaan
     
Tahun 2008    
SPK Bil. 2/2008 - Penyata Pendapatan 2007 & Penyata Pendapatan Bukan Gaji 2007
SPK Bil. 3/2008 - Pengemaskinian Penggunaan Borang Penceramah/Fasilitator
SPK Bil. 4/2008 - Permohonan Pembayaran Elaun Lebih Masa Melalui Portal UTeM
SPK Bil. 5/2008 - Tatacara Perolehan Bekalan Dan Perkhidmatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (Dipinda Oleh SPB 6/2008)
SPK Bil. 6/2008 - Pindaan Tatacara Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
SPK Bil. 9/2008 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008
SPK Bil. 10/2008 - Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 1/2008 mengenai langkah Untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam
     
Tahun 2007    
SPK Bil. 1/2007 - Pindaan Kadar Keraian Rasmi Pejabat Untuk Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia
SPK Bil. 2/2007 - Skim Pinjaman Kenderaan UTeM (Pindaan Dan Tambahan Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 8/2001)
SPK Bil. 3/2007 - Skim Pinjaman Komputer  (Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil. 9/2001)
SPK Bil. 4/2007 - Pindaan Peraturan Elaun Lebih Masa Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
SPK Bil. 5/2007 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2007
SPK Bil. 6/2007 - Tarikh Pembayaran gaji Bulanan Tahun 2008
     
Tahun 2006    
SPK Bil. 1/2006 - Urusan Penempahan Hotel
SPK Bil. 2/2006 - Penyata Pendapatan Tahun 2005
SPK Bil. 3/2006 - Laporan Pendapatan Bukan Gaji 2005
SPK Bil. 4/2006 - Penggunaan e-Filing & e-Filing Untuk Taksiran Cukai 2005
SPK Bil. 5/2006 - Pindaan Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
SPK Bil. 6/2006 - Penutupan Akaun bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2006
SPK Bil. 7/2006 - Penyediaan Cadangan Bajet Mengurus Tahun 2008 dan 2009
SPK Bil. 8/2006 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2007
     
Tahun 2005    
SPK Bil. 1/2005 - Jadual Pembayaran Gaji Bulanan Bagi Tahun 2005
SPK Bil. 2/2005 - Penyata Pendapatan Tahun 2004
SPK Bil. 3/2005 - (Pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 7/2001 - Urusan Penempahan Hotel) - Dibatalkan Oleh SPB 3/2006 
     
Tahun 2004    
SPK Bil. 1/2004 - Tarikh Akhir Penghantaran Tuntutan Elaun Lebih Masa
SPK Bil. 2/2004 - Tatacara Penyediaan Pesanan Tempatan Di Peringkat Pusat Tanggungjawab - Perenggan 1.2 dan 2.1dipinda oleh SPB Bil. 1/2008
SPK Bil. 3/2004 - Pindaan Had Minimum Pendahuluan Diri Staf
SPK Bil. 4/2004 - Pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 5/2001 (Garis Panduan Permohonan Pembayaran) - Pindaan di Para 3 oleh SPB Bil. 5/2006
SPK Bil. 5/2004 - Borang Baru Bagi Tuntutan Elaun Lebih Masa
SPK Bil. 6/2004 - Pembayaran Gaji Bulanan Untuk Tahun 2004
SPK Bil. 7/2004 - Penyata Pendapatan 2003
SPK Bil. 8/2004 - Penyata Pendapatan 2003
SPK Bil. 9/2004 - Tanggungjawab Penyelia dan Peruntukan Elaun Lebih Masa
SPK Bil. 10/2004 - Makluman Caruman KWSP Jun 2003 dan Mac 2004
SPK Bil. 11/2004 - Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu KUTKM
SPK Bil. 12/2004 - Tuntutan Palsu
SPK Bil. 13/2004 - Penyediaan Cadangan Bajet Mengurus Tahun 2006 dan 2007
SPK Bil. 14/2004 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2004
SPK Bil. 15/2004 - Pindaan Had Nilai Harta Tetap Untuk Perabot
     
Tahun 2003    
SPK Bil. 1/2003 - Kelulusan Pemohonan Cuti
SPK Bil. 2/2003 - Pengemaskinian Tuntutan Elaun Lebih Masa
SPK Bil. 4/2003 - Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir Disember 2003
     
Tahun 2002    
SPK Bil. 2/2002 - Penyata Pendapatan Tahunan
SPK Bil. 3/2002 - Mengkredit Gaji Bulanan
SPK Bil. 4/2002 - Borang Penama KWSP
     
Tahun 2001    
SPK Bil. 5/2001 - Pindaan Pekeliling Bendahari
SPK Bil. 7/2001 - Urusan Tempahan Hotel

 

PERATURAN KEWANGAN & PERAKAUNAN

 

PERATURAN KEWANGAN & PERAKAUNAN

Bab 1 - Pengenalan
Bab 2 - Bajet
Bab 3 - Pengurusan Terimaan
Bab 4 - Pengurusan Kewangan
Bab 5 - Perolehan Bekalan, Perkhidatan Dan Kerja
Bab 6 - Pengurusan Aset
Bab 7 - Pengurusan Stor
Bab 8 - Pengurusan Aset Hidup (Tumbuhan)
Bab 9 - Pengurusan Pembayaran
Bab 10 - Gaji Dan Emolumen
Bab 11 - Pinjaman
Bab 12 - Biasiswa Dan Akaun Pelajar
Bab 13 - Pematuhan
Bab 14 - Audit Dalaman
Bab 15 - Penyata Kewangan